ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสอนขับรถยนต์ณัฐชัย เปิดทำการสอนมาแล้วเป็นระยะเวลา 26 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน ได้จัดตั้งในนาม บริษัท ณัฐชัยสอนขับรถยนต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559 ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0115559022216 โดยมีนายไชยชนะ สุขใส เป็นกรรมการผู้จัดการ สอนโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี และได้รับรองจากกรมการขนส่งทางบก อยู่ในความดูแลของบริษัท ณัฐชัยสอนขับรถยนต์ จำกัด